16.12.2018                              


 
                           
         


   ПОШУК ПО САЙТУ
 

Меню сайта

Гостьова книга

Категорії розділу

Форум

Вхід

Кількість відвідувачів сайту

Наш фотоальбом


Головна » Файли » Мої файли

Перший урок Україна - наш спільний дім"
06.09.2015, 13:44

           Україна наш спільний дім

Мета: ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення незалежності України, поглибити знання про державну символіку; виховати в учнів почуття патріотизму та любові до рідного краю, розуміння своєї причетності до всіх подій, що відбуваються в Україні; формувати ціннісне ставлення до держави, суспільства, мови, сім'ї, самого себе, почуття особистої відповідальності за долю своєї держави та українського народу; формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів народу.


Обладнання:  зображенняДержавнихСимволівУкраїни (Державного Прапора України, Державного Герба України, примірникКонституціїУкраїни, запис Державного ГімнуУкраїни); презентаційний слайд-матеріал, збіркамузичнихзаписів.

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Вступ.
2. МальовничаУкраїна.
3. Державотворення 1917-1991 р. р.
4. СимволиУкраїни.
5. ПересопницькеЄвангліє.
6. Сім Чудес України.
7. Видатніособистостіукраїнськоїдержави.
8. Україна - наш дім.

ХІД ЗАНЯТТЯ
Класний керівник: Дозвольте привітати Вас із першим заняттям в новому навчальномуроці, темою якого є «Україна - наш спільнийдім».
Ще за часівКиївськоїРусіукраїнціпрагнуливільножити, сповідуватисвоїтрадиції та звичаї, зазнаючи, при цьомупоневірянь та утисківпольськоїшляхти, віднабігів татар та турків. Історичніумовискладалися так, що на наших землях постійнопанувалиінші народи.Українціпротягомбагатьохроківборолися за свою свободу і лишенинішнєпокоління - нашісучасники у 1991 роцівиборолиїї. Безумовно, цявизначна дата навічноувійшла в історіюмолодоїдержави золотою сторінкоюїїбіографії, започаткувалановуепоху в життіукраїнського народу, законодавчозакріпилайогодемократичніпрагнення до національноговідродження, духовноїсвободи, економічногозростання, культурного піднесення.
ЗвучитьпісняНаталіїБучинської «Моя Україна»
Майстер:Україна! Скількиглибини в цьомуслові... Це золото безмежнихполів, бездонна синь зачарованих небес.Тихі плеса річок, синіочі озер і ставків. Цебезмежні степи і ліси, зеленідолини і луки, Карпатськіверховини і донецькіпростори, Полісся і Крим, біленькіполтавськіхати і величсільськихкраєвидів - все це наша Україна.
Україна... Золота, чарівна сторона. Земля рясноуквітчана, зеленнюзакосичена. Найсвятішими для нас є слова Україна, Батьківщина. АджеБатьківщина - це не тількиУкраїна, а й ріднадомівка і те місце, де тинародився і виріс, де минули найкращі роки твогожиття. Рідний край... Мати і земля... Земля і мати... Цероботящі руки наших прабабусь, бабусь, які в тяжкі роки підняли до життя нашу землю, полили їїгіркоюсльозою, засіяли молодим життям. Усе іде, народжується з чистихпомислів, добра, злагоди, живе, розквітає на землі доброю правдою. Все на світімає душу. Має душу і наша земля. Народ глибокоповажає землю і називаєїїматір'ю.
Запитання до учнів:
- Що для Вас означаєцевеличне слово - Україна? (Відповідіучнів).
Майстер: Дійсно, Україна - це і наша земля, і наша культура, і наша українськамова. Україна - незалежна суверенна держава.
В Україні з давніх-давенживе не лишеукраїнський народ. Пліч-о-пліч з українцямиживуть поляки, молдовани, греки, євреї, німці та представникиіншихнаціональностей. Усівони мирно трудяться на благо нашогоспільного дому.


Класний керівник:. СучаснанезалежнаУкраїна є спадкоємицеюбагатовіковогодержавотворчогодосвіду. У 1917-1918 роках, упершепіслякількохстолітьпоневолення, українськанація створила власну державу. Слідзгадати, що в той періодвідбуласядужеважлива для Україниподія - 22 січня 1919 року Директорією УНР бувпроголошений Акт злукиУкраїнськоїНародноїРеспублікиізЗахідноукраїнською Народною Республікою в одну СоборнуУкраїнську державу. Не випадковосаме 22 січня 1990 року міжКиєвом і Львовом утворивсясимволічнийживийланцюгєднання - як символ відродженняукраїнськоїдержавницькоїідеї.
24 серпня 1991 р. Верховна Рада Україниприйнялаісторичний документ винятковогозначеннядлядоліукраїнського народу - Акт проголошеннянезалежностіУкраїни. Послухайте рядки з цього документу: «Виходячиізсмертельноїнебезпеки, яка нависла було над Україною у зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючитисячолітнютрадиціюдержавотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншимиміжнародно-правовими документами, здійснюючиДекларацію про державнийсуверенітетУкраїни, Верховна Рада урочистопроголошуєнезалежністьУкраїни та створеннясамостійноїукраїнськоїдержави - України. ТериторіяУкраїни є неподільною і недоторканною. Віднині на територіїУкраїнимаютьчинністьвинятковоКонституція і закониУкраїни. Цей акт набираєчинності з моменту йогосхвалення».
За цей Акт проголосувала абсолютна більшістьдепутатівВерховної Ради. УРСР перестала існувати. На картісвітупостала нова самостійна держава - Україна, яку визналивсікраїнисвіту. 
Перші кроки незалежності стали випробовуванням для всіх нас - тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті - на здоровий глузд. Ниніуже ніхто не сумнівається у тому, щоукраїнський народ в змозіполіпшитижиття у своємувласномудомі.
Майстер.Кожнакраїнасвітумає свою державнусимволіку.
Запитання до учнів:
- Щоозначаєдержавнасимволіка? (Відповідіучнів).
Згідно з Конституцієюдержавними символами України є:
§Державний Прапор України;
§Державний Герб України;
§ДержавнийГімнУкраїни 
Державний Прапор України - стяг іздвохрівновеликихгоризонтальнихсмугсинього і жовтогокольорів.
Жовто-блакитнікольорисимволізувалиКиївську Державу ще до християнізаціїРусі. З часівнашестятатарських орд Батияцясимволізаціязникла, але згодомвідродилася в церковнихоздобах, на гербах українськихміст. МайжевсігербимістКиївщини й Українизагаломобрамлялисяжовто-блакитнимикольорами. Процесрозробкизовнішньої атрибутики продовжувавтривати і в XX столітті. 22 березня 1918 року жовто-блакитний прапор бувзатверджені Центральною Радою. За гетьманського уряду П.Скоропадського порядок кольорівупрапорібулозмінено на синьо-жовтий.
28 січня 1992 року постановоюВерховної Ради Державним Прапором незалежноїУкраїнибулозатвердженосиньо-жовтий стяг.
Державний Герб України
Згідно з Конституцією великий Державний Герб Українивстановлюється з урахуванням малого Державного Герба України, як його головного елемента, та гербаВійськаЗапорізького. Головнимелементом великого Державного Герба України є Знак КняжоїДержавиВолодимира Великого - тризуб (малийДержавний Герб України).
Знайдавнішихчасівтризубшанувався як магічний знак, свого роду оберіг. ВінсимволізувавподілВсесвіту на небесне, земне й потойбічне, поєднання Божественного, Батьківського й Материнського - священних начал, трьохприроднихстихій - повітря, води й землі. Цезображення археологи зустрічали у багатьохпам'яткахкультури, датованих першими століттяминашоїери. Перша згадка у літописах про ці знаки належить до X століття.
Посликиївського князя Ігоря (912-945 рр.) при укладанні договору з візантійцямималисвої печатки з тризубами. За часівКиївськоїРусітризубстаєвеликокнязівським знаком - йогозображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, цеглі, настіннихрозписах. Київський князь Володимир Святославович (980-1015 рр.) карбувавтризуб на монетах, де з одного боку зображувався портрет володаря, а з іншого - тризуб.
Упершетризуб як державний герб конституційнобув оформлений у травні 1920 року ВсеукраїнськоюНаціональною Радою. У радянськійУкраїнітризубпіддававсяофіційнійдискредитації, незважаючи на цезалишався символом національно-визвольногоруху.
ДержавнийГімнУкраїни
ДержавнимГімномУкраїни є національнийгімн на музикуМихайлаВербицького та слова Павла Чубинського. Урочисті заходи загальнодержавногозначеннярозпочинаються і закінчуютьсявиконанням Державного ГімнуУкраїни.
Впершенаціональнийгімн з нотами бувнадрукований у 1865 році, а з 1917 року він почав використовуватись як державнийгімн.
ПротягомрадянськогоперіодуукраїнськоїісторіїНаціональнийгімнофіційнобулопідданозабуттю.
6 березня 2003 року Верховна Рада Україниухвалила Закон "Про ДержавнийГімнУкраїни", згідно з яким в якості Державного ГімнуУкраїнибулозатвердженоНаціональнийгімн на музикуМихайлаВербицькогозі словами тількипершого куплета і приспівупісні Павла Чубинського "Ще не вмерлаУкраїна". 

ЗвучитьГімнУкраїни

Класний керівник:.ЗісторіїУкраїнизнаємо, що в боротьбі за незалежність ми зобов'язані, насамперед, українськомукозацтву. Ще за часівгетьманаПилипа Орлика (1710 р.) було написано першу у світіКонституцію і перше «національне» українськоюмовоюЄвангеліє (середина XVI ст.). 
На ПересопницькомуЄвангелії й Конституціїприсягають на вірністьнародовіУкраїниПрезидентиУкраїнськоїДержавипід час інавгурації.
ДіючаКонституціяУкраїни - цеосновний закон державиУкраїна, ухвалений 28 червня 1996 року на 5-й сесіїВерховної Ради України 2-го скликання. 
Звучитьпісня Тараса Петриненка «Україно»
Майстер :Українамаєбагатеісторичнеминуле. До наших днівзбереглисьчисленніпам'ятки науки, освіти та архітектури.
За результатами інтернет-голосування і опитуванняекспертів: учених, істориків, культурологів і фахівців у галузі туризму буливизначеніСім Чудес України:
Проходить презентація Семи чудес України.

Класний керівник. У глибинустолітьсягаєісторіянашого народу. Українамаєбагате й славнеминуле. Вона виплекалаЗапорізькуСіч, славетнуКиєво-МогилянськуАкадемію. Українавиколисалавелетнівсили і духу - таких як Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, ІванСірко, Григорій Сковорода, УстимКармелюк, ЮрійДрогобич, Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський... Вона викохалаславетнихкомпозиторів та співаківминувшини та сьогоденняМиколу Лисенка, Марка Кропивницького, СоломіюКрушельницьку, ВолодимираІвасюка, АнатоліяСолов'яненка, Володимира Гришка, НінуМатвієнко. Україну прославило багатовчених - науковців, досягнення наших спортсменівназавждиввійдуть в новуісторіюнезалежностікраїни (ВалерійЛобановський, брати Кличко, Яна Клочкова...) Цейперелікможнапродовжитибагатьмаіменаминашихісторичнихособистостей та сучасників, якіпримножували і примножують славу нашоїБатьківщини.
Майстер :Двадцять чотири  роки ми живемо в незалежнійУкраїні й повинніпишатисятим, щомаємо свою державу, мову, землю, традиції і символи. Той є справжнімпатріотом, хтосвоєюповедінкою, працею, знаннями і вчинкамизміцнюєїїмогутність. За роки незалежностібагаточогозмінилося в нашійкраїні. Зробленобагато, але належитьзробитищебільше. Нам треба утвердитиУкраїну як високорозвинену, незалежнуєвропейську державу. Український народ знайде в собісили і волю, щобподолативсітруднощі, розумносинтезуватинайкращінаціональнінадбання та світовийдосвід на шляху розбудовисвоєїдержави.
Нехай нашісерцянаповнюютьсягордістю за свою державу, прагненням до єдності та порозуміння, а наша пліднапраця буде надійноюзапорукоющасливогомайбутнього.
 

«Кожнанація і народ створили десятки тисячслів. Одні з них звучать вагомо і живутьдовго, інші з часом стираються, темніють, як мідяки, і щезають з пам'ятілюдської. Але є слова, якіможутьзникнутилишетоді, коли зникне сам народ, що створив їх. До таких належитьпрекрасне і просте слово - Батьківщина.Воновічне, як вічний народ. Воновічне тому, що за ним стоїтьцілийсвіт...» (Василь Симоненко).

 

Категорія: Мої файли | Додав: kabak
Переглядів: 302 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
В училищі працює психолог

Оцініть наш сайт
Всего ответов: 63

Де на вашу думку краще навчатися?
Всего ответов: 67

Хто на сайті

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Відлік часу

***** ******************************** *****
Все для вчителя
Татарбунари в мережі інтернет
Все для учня

Острів знаньCopyright MyCorp © 2018

Безкоштовний хостинг uCoz